You've Got What? Giardia infection

Fact Sheet: Giardia infection is an infection of the bowel caused by the parasite Giardia duodenalis, also known as Giardia lamblia or Giardia intestinalis.

Download