ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ (Voluntary Assisted Dying - Punjabi)

Voluntary assisted dying fact sheet translated

Download