Get COVID-Ready - Guir rot biäk COVID (8 things you can do to get ready - Dinka)

Käŋ ka 8 bäk dhiɛl looi wek kɔɔc kuun macthok rin bäk röt guiir biäk COVID-19

Download